Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Quarterly Journal of Breast Disease

فصلنامه علمی- پژوهشی بیماری های پستان ایرانVolume 5, Number 2 (2012-10)


مطالعه رابطه بین سن بیمار با میزان آنژیوژنز، پرولیفراسیون و آپوپتوز بافتی در سرطان پستان
مطالعه رابطه بین سن بیمار با میزان آنژیوژنز، پرولیفراسیون و آپوپتوز بافتی در سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر دو روش تمرینی پیلاتس و یوگا بر دامنه حرکتی، ادم و درد اندام فوقانی در زنان مبتلا به سرطان پستان پس از جراحی سرطان پستان
تاثیر دو روش تمرینی پیلاتس و یوگا بر دامنه حرکتی، ادم و درد اندام فوقانی در زنان مبتلا به سرطان پستان پس از جراحی سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خوشه بندی و غربالگری سرطان پستان بر اساس تصاویر حرارتی با استفاده از ترکیب شبکه ی عصبی SOM و MLP
خوشه بندی و غربالگری سرطان پستان بر اساس تصاویر حرارتی با استفاده از ترکیب شبکه ی عصبی SOM و MLP
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر آموزش در زمینه درمان و مراقبتهای رایج سرطان پستان بر کیفیت زندگی بیماران - مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به درمانگاه انکولوژی بیمارستان کوثر درسال
بررسی تاثیر آموزش در زمینه درمان و مراقبتهای رایج سرطان پستان بر کیفیت زندگی بیماران - مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به درمانگاه انکولوژی بیمارستان کوثر درسال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی روان درمانی 4 عاملی )آگاهی افزایی ، امید.،رابطه درمانی و نظم دهی رفتار( بر ارتقاء کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان
اثربخشی روان درمانی 4 عاملی )آگاهی افزایی ، امید.،رابطه درمانی و نظم دهی رفتار( بر ارتقاء کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جداسازی و شناسایی فنوتیپی نوکاردیا نوا کمپلکس از آبسه پستان یک بیمار مبتلا به پمفیگوس ولگاریس: اولین گزارش موردی از ایران
جداسازی و شناسایی فنوتیپی نوکاردیا نوا کمپلکس از آبسه پستان یک بیمار مبتلا به پمفیگوس ولگاریس: اولین گزارش موردی از ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی دانش،نگرش و عملکرد دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رابطه با عوامل خطر،تشخیص زودرس و روشهای پیشگیری از سرطان پستان
بررسی دانش،نگرش و عملکرد دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رابطه با عوامل خطر،تشخیص زودرس و روشهای پیشگیری از سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تصویر بدنی و عزت نفس: مقایسه دو گروه از زنان مبتلا به سرطان پستان
تصویر بدنی و عزت نفس: مقایسه دو گروه از زنان مبتلا به سرطان پستان
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه پلی مورفیسم تکرار دی نوکلئوتید CT در اینترون 3 ژن GATA3 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان
مطالعه پلی مورفیسم تکرار دی نوکلئوتید CT در اینترون 3 ژن GATA3 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles