فصلنامه علمی- پژوهشی بیماری های پستان ایران- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه های فصلنامه علمی - پژوهشی بیماری های پستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
1- ترویج و انتشار یافته های علمی مبتنی بر پژوهش در زمینه سرطان و بیماری های پستان و ارتقاء دانش موجود.
2- ارتقای جایگاه علمی در خصوص بیماری های پستان.
3- فراهم نمودن زمینه تعامل علمی بین پژوهشگران و اساتید این رشته.
4- تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی در زمینه سرطان و بیماری های پستان.
5- کمک به انتشار به موقع یافته های جدید پژوهشی در زمینه بیماری های پستان به منظور گسترش مرزهای دانش.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی- پژوهشی بیماری های پستان ایران:
http://ijbd.ir/find.php?item=1.41.20.fa
برگشت به اصل مطلب