مجله علمی بیماری‌های پستان ایران- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه های مجله علمی بیماری های پستان ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
هدف از انتشار این مجله، برداشتن گام های توسعه در آموزش پزشکی و اطلاع رسانی از طریق انتشار پژوهش های انجام شده در کلیه موضوعات مرتبط با بیماری های پستان می باشد.
۱- ترویج و انتشار یافته های علمی مبتنی بر پژوهش در زمینه سرطان و بیماری های پستان و ارتقاء دانش موجود.
۲- ارتقای جایگاه علمی در خصوص بیماری های پستان.
۳- فراهم نمودن زمینه تعامل علمی بین پژوهشگران و اساتید این رشته.
۴- تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی در زمینه سرطان و بیماری های پستان.
۵- کمک به انتشار به موقع یافته های جدید پژوهشی در زمینه بیماری های پستان به منظور گسترش مرزهای دانش.
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی بیماری‌های پستان ایران:
http://ijbd.ir/find.php?item=1.41.20.fa
برگشت به اصل مطلب