پیام خود را بنویسید

راهنمای نگارش مقاله


مقالات در قالب موارد زیر در نشریه به چاپ می رسند:
 الف) مقاله پژوهشی (Original Article): که حاصل یافته‌های تحقیقی نویسنده یا نویسندگان است. متن این مقاله‌ها باید تا حداکثر ۲۰ صفحه به همراه یک چکیده فارسی و یک چکیده انگلیسی با حداکثر ۲۵۰ کلمه، حداکثر ۵ جدول و شکل و ۴۰ مرجع محدود شده باشد.
ب) مقاله‌ معرفی مورد (Case Report): باید از موارد نادر پزشکی در حوزه بیماری‏های پستان باشد. متن مقاله باید به ۲۰۰۰ کلمه و حداکثر ۳ جدول و شکل (در مجموع) و حداکثر ۲۵ منبع محدود شود. چکیده در این نوع مقاله‌ها نباید بیش از ۱۰۰ کلمه باشد.
ج) مقاله مروری (Review Article): شامل بررسی کلی یک موضوع جدید علمی است و نویسنده باید ضمن دارا بودن تجربه علمی کافی، در زمینه مورد بحث صاحب نظر باشد. در حال حاضر مقالات مروری که به صورت سیستماتیک و فراتحلیل انجام شده باشند در اولویت قرار می گیرند.
د) نامه به سردبیر (Letter to Editor): شامل مقاله‌هایی است که نویسنده نظرات خود را پیرامون موضوع‌های مطرح شده در مجله یا اولویت های علمی روز دنیا در زمینه های مرتبط با سرطان پستان ارائه می‌دهد. لازم است نویسنده ضمن دارا بودن تجربه علمی کافی، در زمینه مورد بحث صاحب نظر باشد.
ه) مقالات کوتاه (Short Communication): این مقالات نباید بیش از ۴ صفحه باشد و تنها می تواند دارای یک جدول و نمودار و حداکثر ۵ منبع باشد. باید شامل سه بخش مقدمه، روش و نتایج و بحث کوتاه باشد (چکیده انگلیسی لازم است).
ارسال مقالات
۱.       نسخه اصلی مقاله با استفاده از نرم افزار Microsoft Word نوشته شود، نوع و اندازه حروف برای زبان فارسی نازنین ۱۲ و برای زبان انگلیسی Times New Roman ۱۲ باشد.
۲.       متن کامل مقاله باید به زبان فارسی و در سایز صفحه تایپ شود و ۱cm حاشیه از دو طرف داشته باشند. ارسال چکیده انگلیسی مطابق با چکیده فارسی مقاله نیز الزامی است.
۳.       مشخصات نویسندگان (Affiliation) به ترتیب زیر نوشته شود:
·         نام، نام خانوادگی، نام گروه مشغول به فعالیت، نام دانشگاه، نام شهر، نام کشور.
۴.       روش نگارش مقالات در این مجله بر مبنای اصول نگارش مقالات زیست پزشکی و بر اساس مصوبه کمیته بین‌المللی سردبیران مجلات علوم پزشکی مصوب در ونکوور کانادا و معاهده تهران می‌باشد.
۵.       مقاله تحقیقی و مروری باید مشتمل بر صفحات و مطالب زیر باشد:
·         صفحه عنوان باید شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (گان)، مشخصات (Affiliation) نویسندگان و پست الکترونیک نویسنده پاسخگو مقاله باشد.
·         صفحه دوم: چکیده (حجم چکیده فارسی و لاتین با حداکثر ۲۵۰ کلمه شامل بخش مقدمه (Introduction)، روش بررسی (Methods)، یافته ها (Results)، نتیجه گیری(Conclusion)  و واژه‌های کلیدی(Keywords)  حداقل سه کلمه و بر اساس Mesh باشد.
·          صفحه سوم و بعد از آن می‌باید شامل مقدمه، مواد و روش ها، یافته‌ها، بحث، نتیجه گیری، تعارض منافع و فهرست منابع باشد.
·         جداول، اشکال و نمودارها با فونت فارسی نازنین ۱۰ باشد و به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جای خود مورد استفاده قرا گیرد. متن جداول و اعداد فارسی باشند و در زیرنویس جداول همه اختصارهای استفاده شده، توضیح داده شوند. عنوان جداول در بالای جدول و عنوان نمودارها در پایین نمودار ذکر شود.
·         عکس ها باید دقیق و روشن و به نحوی تهیه شوند که از نظر فنی چاپ آنها با کیفیت مطلوب در مجله مقدور باشد.  شماره گذاری عکس ها و تصاویر باید متوالی و به ترتیب ارجاع در متن باشد. اگر عکس قبلا منتشر شده است، ذکر منبع اولیه عکس همراه با اجازه کتبی استفاده از آن الزامی است.
۶.       مقالات گزارش موردی باید مشتمل بر قسمت های چکیده (فارسی و انگلیسی) شامل مقدمه، معرفی مورد، یافته ها، نتیجه گیری؛ و متن مقاله شامل مقدمه، شرح مورد، یافته ها، بحث، نتیجه گیری، تعارض منافع و فهرست منابع باشد.
۷.       منابع مورد استفاده به ترتیب ورود به متن شماره­ گذاری شوند. شماره منابع در متن قید شود و از عدد یک شروع و به‌ترتیب اضافه گردد. تعداد منابع ذکر شده با منابع استفاده شده در متن باید یکسان باشد. منابع فارسی به انگلیسی برگردان شود و در انتها کلمه[Persian]  نوشته شود. منابع باید بر اساس دستورالعمل ونکوور به شرح زیر تنظیم گردند:
·         مجله:
الف) تا ۶ نویسنده:
نام خانوادگی حرف اول نام. عنوان مقاله. عنوان مجله. سال؛ دوره (شماره): شماره صفحات. (نام نویسندگان با علامت کاما از یکدیگر جدا می­ شوند).
Chaudhari L, Tandon OP, Vaney N, Agarwal N. Auditory evoked responses in gestational diabetics. Indian J Physiol Pharmacol. ۲۰۰۳;۴۷(۱):۷۵-۸۰
ب) بیش از ۶ نویسنده:
بعد از نویسنده ششم علامت کاما و سپس et al. می­ آید. بقیه­ اطلاعات کتاب شناسی به صورت فوق تنظیم می­ گردد.
Berlin CI, Bordelon J, Jhon PS, Wilensky D, Hurley A, Kluka E, et al. Reversing click polarity may uncover auditory neuropathy in infants. Ear Hear. ۱۹۹۸;۱۹(۱):۳۷-۴۷
·         کتاب:
الف) تا ۶ نویسنده:
نام خانوادگی حرف اول نام. عنوان کتاب. شماره چاپ. محل نشر: ناشر؛ سال. (نام نویسندگان با علامت کاما از یکدیگر جدا می­ شوند).
Gelfand SA. Essential of audiology. ۲nd ed. New York: Thieme; ۲۰۰۱
ب) بیش از ۶ نویسنده:
بعد از نویسنده ششم علامت کاما و بعدet al.  می­ آید. بقیه اطلاعات کتاب شناسی به صورت فوق تنظیم می­ گردد.
ج) فصلی از کتاب:
نام خانوادگی حرف اول نام نویسندگان فصل. عنوان فصل. در: نام خانوادگی حرف اول نام ادیتورها، کلمه editor .عنوان کتاب. شماره چاپ. محل نشر: ناشر؛ سالصفحه. شماره صفحات.
Shepard NT, Telian SA. Evaluation of balance system function. In: Katz J, editor. Handbook of clinical audiology. ۴th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; ۱۹۹۴.p.
مشخصات مقاله
·          ارسال مقاله برای این مجله علمی به منزله‌ قبول تغییرات اعمال شده از طرف هیأت تحریریه بر روی مقاله ارسالی می‌باشد. در صورت پذیرفته‌شدن مقاله و تحریر علمی برای چاپ، مراتب پذیرش آن به همراه تغییرات احتمالی به وسیله هیأت تحریریه مجله علمی بیماری‏های پستان به اطلاع نویسندگان خواهد رسید.
·         این مجله هیچ مسئولیتی در قبال تأخیر در انتشار مقاله که به دلیل عدم رعایت نکات این راهنما توسط نویسنده (نویسندگان) ایجاد شود بر عهده نمی گیرد.
·         مهلت ارسال مقاله اصلاح شده پس از وصول نظر داوران یک ماه است و بعد از پایان مهلت، لازم است نویسندگان همانند مقاله جدید مجدداً آن را بارگذاری نمایند و مجله نیز مانند یک مقاله جدید با آن برخورد خواهد کرد.
اصول اخلاقی
·         نام بیمار ذکر نشود.
·         در صورت درج تصویر، چشم بیمار پوشانده شود و رضایت نامه بیمار ارائه گردد.
·         در صورت کار با حیوانات آزمایشگاهی قوانین مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی رعایت شود.
·         رعایت Copyright در ارایه اطلاعات از سایر منابع، مثلا در زیرنویس تصویری که از یک منبع دیگر برگرفته شده باید کسب اجازه در ارایه تصویر مذکور از صاحب حقیقی آن عنوان گردد.
·         برای مطالعاتی که نیاز به مجوز کمیته اخلاق پزشکی می باشد لازم است مجوز مذکور (کد اخلاق) قبل از انجام مطالعه اخذ شده باشد و این موضوع در مقاله مورد اشاره قرار گیرد.
·         برای مقالات کارآزمایی بالینی لازم است علاوه بر کد اخلاق، کد ثبت مرکز کارآزمایی بالینی (IRCT) نیز در مقاله ذکر شود.
چکیده تفصیلی (Extended Abstract)
این چکیده در واقع یک مقاله تحقیقاتی محسوب می‏ شود که طراحی و نتایج مهم پژوهش، در زمان کوتاه‏ تری به خواننده منتقل می­ شود و تنها برای مقالاتی که پذیرفته شده و در نوبت چاپ قرار می گیرند، واجب و ضروری است. بدیهی است عدم ارسال چکیده تفصیلی به منزله انصراف نویسندگان از چاپ مقاله است.
چکیده تفصیلی در این مجله را در ۲ الی ۳ صفحه متشکل از ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ کلمه (بدون احتساب منابع) به زبان انگلیسی تهیه فرمایید. چکیده تفصیلی باید شامل موارد ذیل باشد:
۱.       Title
۲.       Authors and Affiliations
۳.       (Introduction, Methods, Results, Conclusion, Keywords) Abstract
۴.       Introduction
۵.       Materials & Methods
۶.       Results
۷.       Discussion
۸.       Conclusion
۹.       Acknowledgment (اختیاری)
۱۰.   References
نکات مهم:
۱.       ارسال چکیده تفصیلی صرفاً برای مقالاتی که پذیرفته شده ‏اند، الزامی است.
۲.       عدم ارسال چکیده تفصیلی به منزله انصراف شما از چاپ مقاله است.
۳.       حداکثر تعداد منابع ۸ تا و تعداد شکل‏ ها و جداول مجموعاً ۴ تا باشد.
۴.       از منابع با اهمیت بیشتر استفاده شود و در داخل متن به ترتیب ارجاع و بر اساس فرمت ونکوور باشد.
۵.       توضیحات شکل‏ ها (زیر هر شکل) و جداول (بالای هر جدول) انگلیسی ذکر شود.
۶.        چکیده تفصیلی را در مدل پیشنهاد شده (Template) ارسال فرمایید.
فرم تعهدنامه
لطفا فرم تعهدنامه را از این قسمت دانلود کرده و پس از تکمیل آن را از طریق فایل های ضمیمه سایت و یا به آدرس ایمیل ijbdinfogmail.com ارسال نمایید.
لازم به ذکر است تبعات ناشی از عدم تکمیل فرم و ارسال آن، برعهده نویسنده مسئول می باشد.

دفعات مشاهده: 19543 بار   |   دفعات چاپ: 2672 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 454 بار   |   0 نظر

تمامی حقوق نرم‌افزاری اين وب سایت متعلق به مجله علمی بیماری‌های پستان ایران می‌باشد.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Breast Diseases

Designed & Developed by: Yektaweb